RÄTTSLIG VARNING

Integritetspolicy på www.mrcleanerstockholm.se

Används från och med januari 2021

INTRODUKTION.
MrCleanerStockholm behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

PRAXIS FÖR INFORMATIONSINSAMLING
Din personliga integritet är viktig för oss och vi vill at du ska känna dig trygg med hur vi använder dina personuppgifter

1. VIKA UPPGIFTER LAGRAR VI?

  • Det namn som du uppger;

  • Din e-postadress;

  • Eventuella övriga personuppgifter som du anger i ditt meddelande

Vi tillser att personuppgifter hanteras konfidentiellt

2. PERSONUPPGIFTER INSAMLADE.
Genom att kontakta oss via kontaktformulär pa hemsidan eller via chat bot kontaktformulär, du ger även ditt medgivande till att:

  • MrCleanerStockholm lagrar ovanstaende uppgifter om dig i maximat 3 är;

  • E-post som du lamnar ut till MrCleanerStockholm lagras och användas i enlighet med svensk lag;

  • MrCleanerStockholm har rätt att kontakta dig e-postadres och telefonnummer du gav till oss;

  • MrCleanerStockholm har rätt att använda ditt namn och din e-post för att göra uppslangningar i befintliga privata databaser. Vi behandlar endast sådana uppgifter internt inom MrCleanerStockholm;

  • MrCleanerStockholm förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress till tredje part utäver vad som anges i denna policy utan ditt skriftliga medgivande

Google Analytics
För att kunna utvärdera och utveckla våra produkter, tjänster och system: Behandlingar som utförs: Framtagande av underlag för att förbättra våra produkter, tjänster och system, Analyser av de uppgifter vi samlar in. Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga i våra digitala kanaler. Personuppgifter som sparas: IP-adress, Plats (land, ort), Teknisk data rörande enhet som används och dess inställningar (operativsystem, plattform, skärmupplösning osv). Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen utförs för att tillgodose våra kunders berättigade intresse av att förbättra våra produkter, tjänster och system. Uppgifterna lagras i vårt Google-konto samt i hemsidans administrationsverktyg som aggregerad data (statistik) i 36 månader. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på:
mrcleanerstockholm@gmail.com
0709597676
Mr Cleaner Stockholm är en del av
Televik Group AB (org.nr 559333-7875)

Allmänna villkor

Dessa Allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Televik Group AB - Mr Cleaner Stockholm tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal eller beställer några av våra engångs tjänster, godkänner Kunden dessa Allmänna villkor.

1. Definitioner ”Kunden, Kund”

Fysisk eller juridisk person som träffat avtal eller beställt engångstjänst av Mr Cleaner Stockholm.

2. Tjänster

Mr Cleaner Stockholm erbjuder hushållsnära tjänster, tjänster inom service och annat hushållsarbete som Mr Cleaner Stockholm och Kunden i samråd kommer överens om. Mr Cleaner Stockholm förbehåller sig rätten att göra ändringar i utbudet av tjänster samt i tjänsters utformning.

3. Åtagande

Mr Cleaner Stockholm förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett professionellt och yrkesmässigt sätt.
Kunden godkänner att Mr Cleaner Stockholm anlitar underleverantörer för att utföra beställda tjänster.
Mr Cleaner Stockholm förbehåller sig rätten att neka utföra tjänsten som är beställd av kunden. Mr Cleaner Stockholm äger rätt att om särskilda skäl föreligger (t.ex. att arbetsmiljön är undermålig/ohälsosam/bedöms som farlig mm), neka utförandet av tjänsten beställd av Kunden samt med omedelbar verkan säga upp avtal med Kunden i fall att sådant finns. Mr Cleaner Stockholm ska informera Kunden om det så fort som möjligt.

4. Avgifter och övriga betalningsvillkor

Kunden ska till Mr Cleaner Stockholm utge ersättning för utförd arbete enligt Prislistan eller priset som Kunden och Mr Cleaner Stockholm har kommit överens om. Genom beställning av tjänst accepterar Kunden detta.
Kunden erbjuds betalning med swish, kort, kontant eller faktura.
Fakturering sker enligt specificerad faktura (faktura avgift är 45 kr). Betalning ska ske senast på förfallodatum angiven på fakturan. Vid utebliven betalning debiteras påminnelseavgift 60 kr, samt dröjsmålsränta enligt nu gällande referensränta med tillägg av 8%.

5. Avbokning av tjänst

Avbokning av beställd tjänst som sker mindre än 24 timmar debiteras med 50 % av priset på tjänsten. Görs avbokning mindre än sex (6) timmar innan önskat utförande har Mr Cleaner Stockholm rätt att debitera fullt pris för tjänsten. Vid akut bokning (mindre än 24 timmar innan önskat utförande), har Mr Cleaner Stockholm rätt att debitera fullt pris för tjänsten i fall att den avbokas.
Avbokar Mr Cleaner Stockholm utförandet av Kunden beställd tjänst har Kunden rätt att få tjänsten utförd vid annat tillfälle inom skälig tid enligt överenskommelse.

6. RUT avdrag

Vissa av Mr Cleaner Stockholm tjänster kan ge rätt till RUT-avdrag. Det är alltid Kundens ansvar att säkerställa att Kunden är berättigad till RUT-avdrag. Om Skatteverket inte godkänner Kundens direktavdrag, ska Kunden mot en påminnelsefaktura betala resterande belopp från ursprungsfakturan.

7. Ansvarsbegränsning

I fall att Mr Cleaner Stockholm, eller någon som Mr Cleaner Stockholm svarar för, av oaktsamhet förorsakar sak- eller personskada, åtgärdar eller ersätter Mr Cleaner Stockholm sådan skada. Mr Cleaner Stockholm har rätt att välja om skadan ska ersättas eller åtgärdas. Vid åtgärdandet är det enbart skadan som åtgärdas.
Kunden är inte berättigad till värdehöjande åtgärder. Skadevärdering och skadeersättningen sker i enlighet med villkoren i Mr Cleaner Stockholms ansvarsförsäkring. För att kunna framställa anspråk på ersättning eller göra anmärkning mot utförandet av avtalad tjänst ska Kunden inom skälig tid efter utförd tjänst underrätta Mr Cleaner Stockholm skriftligt.
Mr Cleaner Stockholm svarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, indirekta skador eller förluster, eller följdskador såsom produktionsbortfall, utebliven vinst eller förlust i näringsverksamhet.
Kunden ska inneha giltig hemförsäkring och Mr Cleaner Stockholm åtar sig enbart ansvar som täcks av Kundens hemförsäkring.
Mr Cleaner Stockholm ansvarar gentemot Kund för sakskada som företag eller dess personal vållar upp till ett maximalt belopp per skada och ett maximalt belopp per år. Beloppsnivåerna framgår av då gällande ansvarsförsäkring. Uppgift om specifika beloppsnivåer lämnas vid begäran från Kunden..

8. Reklamation

Kunden ska skriftligen reklamera krav på grund av fel eller brist i utförd tjänst till Mr Cleaner Stockholm inom skälig tid efter utförd tjänst. Reklamationen ska innehålla information om felets eller bristens art, omfattning och när felet eller bristen inträffade.

9. Regler och villkor Matt- och Möbeltvätt

Mr Cleaner Stockholm kan aldrig garantera att fläckarna eller dålig lukt på mattor och möbler kommer att försvinna och kunden ska utge ersättning för arbetet/rengöring oavsett om fläckarna/dålig lukt har försvunnit eller inte.
Vid behandling av fläckar på mattor och möbler, det kan hända att fläckarna ändrar färg på grund av reaktion på rengöringsmedel, eller även blir större (om till exempel vätskan har spillts på en matta eller en möbel, hunnit torka in och vid behandlingen kan den i vissa fall blir större då den "släpper" och vätskan kan spridas till ett större område). Mr Cleaner Stockholm bär inget ansvar om sådan situation uppstår då det är ett möjligt utfall vid behandling av fläckar och kunden har inte rätt att kräva eventuell kompensation. Vid tvätt av mattor och möbler kan dem efter tvätten blir ljusare/blekare och det är också ett möjligt utfall som är normal när mattor och möbler tvättas.
Mr Cleaner Stockholm och dess personal har rätt till att ta bilderna på mattor och möbler som ska rengöras i syfte att säkerställa resultat och effekt av rengöringen. Före och efter bilderna får publiceras på Mr Cleaner Stockholm hemsida samt i andra digitala kanaler.

10. Försäkring

Mr Cleaner Stockholm innehar ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet gentemot Kunden.

11.Bindningstid och uppsägning

I dem fallen där avtalet mellan Mr Cleaner Stockholm och Kunden tecknas, gäller det från undertecknande och tills vidare. Var och en av parterna kan säga upp avtalet med en kalendermånads uppsägningstid. Vardera parten äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtal om medlemskap om;

  • den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och inte vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande därom från den andra parten

  • den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, underlåter att behörigen infria icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

12 Meddelande

Kunden anses har godkänt ovannämnda villkor när kunden har bokat Mr Cleaner Stockholm tjänst via hemsida, e-post eller telefon.